Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Statut


STATUT

SOPOCKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „Sopockie WOPR”, jest terenową jednostką organizacyjną Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwanego dalej „WOPR”, działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Statutu WOPR, niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących WOPR.

§ 2

 1. Sopockie WOPR posiada siedzibę władz w mieście Sopot.
 2. Sopockie WOPR działa w szczególności na obszarze miasta Sopot. 
 3. Sopockie WOPR w szczególnych przypadkach może podejmować działania poza obszarem wymienionym w ust. 2.


§ 3

Sopockie WOPR posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 4

 1. Sopockie WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Sopockie WOPR może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 1. Sopockie WOPR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. 
 2. Dochód z działalności gospodarczej Sopockiego WOPR przeznacza się na realizację celów statutowych i nie może być on przeznaczony do podziału między członków, także wówczas, gdy są jego pracownikami. 
 3. Sopockie WOPR nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego 
  i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Statutowa działalność Sopockiego WOPR, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

 

§ 6

Sopockie WOPR może tworzyć drużyny.

§ 7

Sopockie WOPR ma prawo używać znaków organizacyjnych, flagi, pieczęci i ubioru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 § 8

Celem WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności 
na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. 

§ 9

Sopockie WOPR w ramach realizacji celu wymienionego w § 8, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności: 

1)     organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze;

2)     prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych;

3)     prowadzi dokumentację, w tym rejestr działań ratowniczych;

4)     ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz przekazuje informację o zagrożeniach właściwej radzie gminy;

5)     organizuje i prowadzi szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;  

6)     współdziała z organami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie  obronności państwa, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, ochrony cywilnej i środowiska wodnego; 

7)     bierze udział i prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na obszarach wodnych; 

8)     dokonuje przeglądów kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni
i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi; 

9)     wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym; 

10)  krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjnej członków; 

11)  naucza i doskonali umiejętności pływania oraz egzaminuje i wydaje dokumenty 
lub odznaki potwierdzające umiejętność pływania; 

12)  prowadzi działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną; 

13)  świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego; 

14)  prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach. 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Członkami Sopockiego WOPR mogą być członkowie WOPR. 
 2. Członkowie Sopockiego WOPR dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym Sopockie WOPR.

4. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Sopockie WOPR.

5. Osoba prawna działa w Sopockim  WOPR poprzez swojego przedstawiciela.                                                                                                                   

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Sopockiego WOPR może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, która identyfikuje się z celami statutowymi WOPR.      


 2. Członkiem zwyczajnym Sopockiego WOPR zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia i przyjęciu w drodze uchwały przez Zarząd Sopockiego WOPR, zwany dalej „Zarządem”. 
 3. Członek Sopockiego WOPR osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, może być członkiem zwyczajnym, korzystającym z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Sopockiego WOPR większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 4. Członek Sopockiego WOPR – osoba małoletnia poniżej 16 lat może być członkiem zwyczajnym za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Sopockiego WOPR, zwanym dalej „Walnym Zebraniem”, bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.  § 12

Członek zwyczajny Sopockiego WOPR ma prawo do: 

1) udziału w Walnych Zebraniach, z głosem stanowiącym osobiście lub poprzez swych delegatów, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze; 

2) uczestniczenia w przedsięwzięciach WOPR; 

3) zgłaszania wniosków do władz Sopockiego WOPR; 

4) otrzymywania od władz Sopockiego WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych; 

5) używania odznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz WOPR; 

6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz WOPR.  

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)  Bieżącego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń;

2)  Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz WOPR.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
  do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała pomoc na rzecz WOPR.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 15

 1. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały Zjazd Krajowy WOPR szczególnie zasłużonym członkom WOPR, zgodnie z odrębnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po złożeniu w wniosku przez Sopockie WOPR.
 2. Członek honorowy WOPR jest zwolniony od obowiązku płacenia składek.

 

§ 16

1. Członkostwo WOPR ustaje na skutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WOPR;

2)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;

3)  skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące w drodze uchwały Zarządu; 

4)  wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Sopockiego WOPR w przypadku nieprzestrzegania Statutu, Uchwał i Decyzji władz WOPR, 
w drodze uchwały Zarządu. 

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Sopockiego WOPR 
w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. 

3. Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające 
na skutek przyczyny z ust. 1 pkt. 3 i 4 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Sopockiego WOPR.
 2. Władzami Sopockiego WOPR są:

1)  Zarząd;

2)  Komisja Rewizyjna;

3)  Komisja Dyscyplinarna.

2. Kadencja władz Sopockiego WOPR, wymienionych w ust. 1 i 2, trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

3. Uchwały władz podejmowane są:

1)  w przypadku Walnego Zebrania zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania;

2)  w przypadku niespełnienia warunku z ust. 3 pkt. 1 Walne Zebranie odbywa się 
w drugim terminie, w którym uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania nie mniej jednak niż 15 osób, 
za wyjątkiem uchwał określonych w § 34;

3)  w przypadku Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby ich członków.

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji, a liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru. 
 2. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 18

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Władzami Sopockiego WOPR są Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarna.

 

§ 19

Do Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)  uchwalanie programów i kierunków działania;

2)  uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej; 

3)  wybór i odwoływanie członków władz wymienionych w pkt. 2 pp. a, b, c;

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz;

5)  udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom;

6)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Dyscyplinarnej;

7)  uchwalanie zmian Statutu, rozwiązania i uszczuplenia majątku Sopockiego WOPR;

8)  wybór delegatów Sopockiego WOPR na Walne Zebrania członków lub Zjazdy Delegatów jednostek nadrzędnych WOPR.

§ 20

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)  z głosem stanowiącym – członkowie Władz Sopockiego WOPR, delegaci wybrani spośród członków drużyn Sopockiego WOPR i jego członków niezrzeszonych, zgodnie z parytetem:

a)  jeden delegat z drużyny, 

b)  członkowie Sopockiego WOPR posiadający ważną legitymację

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 21

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków o jego miejscu, porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy Sopockiego WOPR lub drogą elektroniczną.
 2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Sopockiego WOPR, 
  w trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 

 

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1)  z własnej inicjatywy;

2)  na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3)  na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych lub ich delegatów.

2. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

 

ZARZĄD

§ 23

 1. Zarząd, składający się z 5-7  członków zwyczajnych Sopockiego WOPR,  posiadających pełnię praw członkowskich, zarządza Sopockim WOPR w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, wiceprezesów i Sekretarza.
 3. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.

 

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie uchwał w szczególności w sprawach:

1)     organizacji i zasad wyboru delegatów na Walne Zebrania;

2)     sprawozdań za okres kadencji i wniosków na Walne Zebrania;

3)     obowiązków i praw członków Zarządu;

4)     okresowych planów działalności;

5)     budżetu i przyjmowania bilansu;

6)     powoływania i rozwiązywania drużyn;

7)     regulaminów Biura Zarządu i Drużyn;

8)     powoływania i rozwiązywania komisji problemowych oraz zakresu ich działania 
i regulaminów; 

9)     powoływania i odwoływania pełnomocników;

10)  zwoływania Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

11)  nabycia lub utraty praw członkowskich;

12)  funduszy, majątku i działalności gospodarczej; 

13)  nagród i wyróżnień. 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni Sopockiego WOPR posiadający pełnię praw członkowskich nie będący członkami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna posiada 3-5 członków. 
 4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w Sopockim WOPR innych funkcji.

 

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)  Odbywanie posiedzeń co najmniej dwa razy w roku;

2)  Udział Przewodniczącego lub jego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu.

3)  Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu; 

4)  Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

5)  Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz stawianie wniosków o udzielanie 
lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

6)  Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z przepisami prawa, Statutem, uchwałami 
i decyzjami władz WOPR.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 27

 1. Komisja Dyscyplinarna jest właściwa w sprawach zapobiegania oraz likwidowania sporów i konfliktów w Sopockim WOPR.
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków.
 3. Komisja Dyscyplinarna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są niezawiśli i nie mogą pełnić w Sopockim  WOPR innych funkcji.

 

§ 28

 1. Komisja Dyscyplinarnej ma prawo:

2)  orzekania w sprawach naruszenia Statutu, uchwał i decyzji władz WOPR;

3)  orzekania kar:

a)  upomnienia, 

b)  nagany,

c)   zawieszenia w prawach członka WOPR,

d)  wykluczenia z WOPR.

 1. Komisja Dyscyplinarna ma obowiązek:

1)  poinformowania członka WOPR, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz wysłuchania jego wyjaśnień;  

2)  zebrania dowodów i orzekania na mocy przekonania opartego na swobodnej ich ocenie;

3)  dostarczenia w ciągu 14 dni orzeczenia członkowi WOPR, którego ono dotyczy. 

 1. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej członek WOPR może się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o nałożonej karze. 

 

DRUŻYNY

§ 29

 1. Drużyny tworzy się na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych WOPR. 
 2. Drużyna wybiera spośród swoich członków:

1)  Delegata na Walne Zebranie; 

2)  Kierownika;

3)  Zastępcę Kierownika.

 1. Drużyna sporządza plany działania i odbywa spotkania.
 2. Drużyna na bieżąco realizuje cele WOPR na obszarze swojego działania.
 3. Drużyna składa Zarządowi okresowe sprawozdania z działalności.

 

ROZDIAŁ V

MAJĄTEK

§ 30

Majątek Sopockiego WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Sopockiego WOPR są: 

1)  opłaty, wpisowe i składki członkowskie,

2)  dochody z nieruchomości i ruchomości i wartości niematerialnych, 

3)  dotacje i subwencje, 

4)  darowizny, zapisy i spadki, 

5)  wpływy z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej, 

6)  dochody z ofiarności publicznej.

 1. Sopockie WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie 
  z obowiązującym prawem. 
 2. Prowadzona przez Sopockie WOPR nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

§ 32

Sopockie WOPR nie może:

1)  udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

2)  przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu;

4)  kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 33

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Sopockiego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym Prezesa i jednego z członków Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Sopockiego WOPR lub rozwiązania Sopockiego WOPR podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 
  1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się tryb likwidacji i cel przeznaczenia majątku Sopockiego WOPR.

Zobacz również

Ważne informacje