Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd Sopockiego WOPR zaprasza na 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW SOPOCKIEGO WOPR
Zebranie odbędzie się w dniu 25 listopada 2023r. 
o godzinie 09:30 w pierwszym terminie i 10:00 w drugim terminie.

Miejsce: sala Sopockiego Klubu Żeglarskiego UKS NAVIGO w Sopocie, ul. Bitwy pod Płowcami 67C.

Prawo wyborcze otrzymują członkowie Sopockiego WOPR, którzy posiadają ważność legitymacji członka Sopockiego WOPR na rok 2023 (opłacili składkę członkowską na rok 2023).

Celem Walnego Zebrania jest sprawozdanie Zarządu oraz wybory do Władz Sopockiego WOPR.

PODSTAWĄ DO GŁOSOWANIA JEST WAŻNA LEGITYMACJA CZŁONKA SOPOCKIEGO WOPR ORAZ WPISANIE SIĘ NA LISTĘ OBECNOŚCI.

W dniu 25.11.2023 biuro Sopockiego WOPR będzie nieczynne i nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej

Serdecznie Zapraszamy

 

Proponowany Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Sopockiego WOPR 
w dniu 25 listopada 2023r. godzina 09.30 (I termin) 10.00 (II termin)

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów Sopockiego WOPR
 2. Powitanie Delegatów Sopockiego WOPR oraz zaproszonych gości obecnych na Walnym Zebraniu
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 4. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania
 5. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 6. Odczytanie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 7. Wybór Komisji Mandatowej – przerwa na ukonstytuowanie się komisji.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej - przerwa na ukonstytuowanie się komisji.
 10. Wystąpienie zaproszonych gości.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 12. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
 13. Propozycje programu pracy ustępującego Zarządu na następną kadencje.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 16. Głosowanie nad absolutorium.
 17.  Przyjęcie planu pracy zarządu na następną kadencję.
 18. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Sopockiego WOPR.   
 19. Przerwa – przygotowanie list kandydatów
 20. Wybory Władz Zarządu.
 21. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisje Skrutacyjną.
 22. Zgłoszenie kandydatów do  Komisji Rewizyjnej.
 23. Przerwa – przygotowanie list kandydatów
 24. Wybory Komisji Rewizyjnej 
 25. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisje Skrutacyjną.
 26. Zgłoszenie kandydatów do  Komisji Dyscyplinarnej.
 27. Przerwa – przygotowanie list kandydatów
 28. Wybory Komisji Dyscyplinarnej
 29. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisje Skrutacyjną
 30. Wolne wnioski – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków -  dyskusja nad wnioskami.
 31. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania. 

Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Zobacz również

Ważne informacje