Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

WZNAWIAMY KURSY KPP 2020!

Zapraszamy na kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 2020! 

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Cel główny zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowych

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Harmonogram: PAŹDZIERNIK 2020 ZAPISY FORMULARZ: https://forms.gle/zJrMiYmAqcBoP5RD7

(Pełny kurs: zapisy do dnia 08.10.2020) (Recertyfikacja zapisy do dnia 14.10.2020) 

12.10.2020 - 8:00 - 20:00
13.10.2020 - 8:00 - 19:00
14.10.2020 - 8:00 - 20:00
15.10.2020 - 8:00 - 20:00
16.10.2020 8:00 - 20:00
17.10.2020 8:00 - 15:00

16.10.2020 8:00 - 20:00 (Recertyfikacja)
17.10.2020 8:00 - 15:00 (Recertyfikacja)

*godziny kursu mogą ulec zmianie

EGZAMIN: 17.10.2020 godz. 16:00

Harmonogram: LISTOPAD 2020 ZAPISY FORMULARZ: https://forms.gle/Vger6V9Fz4f4Tfnj7 

(Pełny kurs: zapisy do dnia 10.11.2020) (Recertyfikacja zapisy do dnia 18.11.2020) 

Harmonogram:

16.11.2020 - 8:00 - 20:00
17.11.2020 - 8:00 - 19:00
18.11.2020 - 8:00 - 20:00
19.11.2020 - 8:00 - 20:00
20.11.2020 8:00 - 20:00
21.11.2020 8:00 - 15:00

20.11.2020 8:00 - 20:00 (Recertyfikacja)
21.11.2020 8:00 - 15:00 (Recertyfikacja)

*godziny kursu mogą ulec zmianie

EGZAMIN: 21.11.2020 godz. 16:00

Adres: 

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (ul. Bitwy Pod Płowcami 67C, Sopot - Sala SKŻ)

Cennik:

Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 720 zł/os.

Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 750 zł/os

Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 220 zł/os.

Recertyfikacja dla pozostałych osób: 250 zł/os.

W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok + (książeczka 50 zł)

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (recertyfikacja) jest posiadanie zaświadczenia o ukończonym kursie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz uzyskanie tytułu Ratownika, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy! 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191) z dnia 31.03.2020!
... Art. 19. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374) może być osoba:

1) która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) która posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu
tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;
3) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zgodnie z w/w rozporządzeniami do egzaminu recertyfikacyjnego może przystąpić osoba, której termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu oraz osoba, której zaświadczenie o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zakończyło się w czasie panującej epidemii w Polsce (od 14.03.2020 do chwili obecnej).

Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności w przeciągu 48 h. 

Więcej informacji udzieli:

Daniel Zelewski

tel. 665 122 580

daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje