Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Szkolenie RATOWNIKA WODNEGO! - MARZEC - MAJ 2023

Sopockie WOPR ogłasza nabór na szkolenie ratowników wodnych (zgodne z rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym).

Rozpocznij przygodę z ratownictwem i dołącz do zespołu Ratowników Sopockiego WOPR!

Kurs przeprowadzony będzie w miesiącu marzec - maj 2023. Zajęcia odbywać się będą na Kąpielisku Morskim w Sopocie oraz Pływalni MOSiR w Sopocie. W sprawie zapisów proszę kontaktować się z kierownikiem szkoleń: Danielem Zelewskim – Tel. 665 122 580 e-mail daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Koszty szkolenia:

 • Dla wszystkich osób 1100 zł brutto (kurs, egzamin, składka członkowska, legitymacja oraz członkowstwo w Sopockim WOPR). 

  Formularz do zapisów: https://forms.gle/WnFEV4v4rjW6KFMX7

  Harmonogram szkolenia

  05.03.2023 od godz. 18:30 - EGZAMIN WSTĘPNY - PŁYWALNIA MOSIR SOPOT
  Kolejne zajęcia co 2 - 3 tyg. do ustalenia.
  EGZAMIN Końcowy do ustalenia. 

  *godziny szkolenia mogą ulec zmianie

  REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH SOPOCKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

  Organizatorem szkolenia jest Sopockie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Sopockie WOPR).

  Data i miejsce szkolenia: 05.03.2023 od godz. 18:30 - EGZAMIN WSTĘPNY - PŁYWALNIA MOSIR SOPOT

  1. Założenia organizacyjno programowe oraz zakres tematyczny szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

  2. Prowadzącymi zajęcia dydaktyczne są osoby uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

  3. Kierownikiem szkolenia jest: Maciej Hanczarek.

  4. Na szkolenie przyjmowani są kandydaci, którzy: 

  1. a) opłacili należność za szkolenie do biura Sopockiego WOPR,

  2. b) złożyli oświadczenie uczestnika szkolenia,

  3. c) zapoznali się i zaakceptowali regulamin szkolenia poprzez złożenie na nim podpisu.

  1. Obowiązkiem uczestnika szkolenia jest:

   1. a) podporządkowanie się instrukcjom i poleceniom osób prowadzących zajęcia na szkoleniu,

   2. b) zapoznanie się z programem i harmonogramem szkolenia oraz ich ścisłe przestrzeganie,

   3. c) czynne uczestnictwo we wszystkich zajęciach szkolenia,

   4. d) dbanie o mienie i sprzęt używany podczas szkolenia,

   5. e) przestrzeganie zasad asekuracji i bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkolenia.

  2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania norm etycznych wynikających
   z praw i obowiązków członka Sopockiego WOPR.

  3. Przyjmuje do wiadomości, że egzamin szkolenia ratowników wodnych zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym i jego pozytywne zdanie warunkuje uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

  4. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków podobnie działających będą usunięte ze szkolenia.

  5. Treść regulaminu przeczytałem i zrozumiałem. 

Zobacz również

Ważne informacje