Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Składki członkowskie na rok 2018

Członkowie Sopockiego WOPR którzy w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniają warunki przewidziane dla Ratownika Wodnego tj.:

  • Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich
  • Posiadają inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym
  • Spełniają wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (pełna zdolność do czynności prawnych, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, stan zdrowia zezwalający na wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy)

 

Przy opłacaniu składki członkowskiej proszone są o zabranie ze sobą oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunków.

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia ratowników wodnych lub strona legitymacji WOPR z wbitym stopniem uprawniającym do pracy, jako potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich.
  • Patenty, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy nadania, oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień lub kwalifikacji właściwych jako przydatnych w ratownictwie wodnym.
  • Dowód osobisty lub złożone oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych dostępne w biurze Sopockiego WOPR
  • Zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (UWAGA ratownicy, którzy recertyfikowali swoje uprawnienia proszeni są o zabranie ze sobą zaświadczeń które utraciły już ważność)
  • Zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy) z dopiskiem o braku przeciwwskazań do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy bądź pracy w charakterze ratownika wodnego lub złożone oświadczenie o stanie zdrowia dostępne w biurze Sopockiego WOPR.

Zobacz również

Ważne informacje